برچسب: صدور هرگونه چک در وجه حامل از ۲۱ آذر امسال ممنوع می‌شود