دعاوی خانوادگی

علاوه بر امور حقوقی ذکر شده، به دلیل نقش و جایگاهی که خانواده در جامعه ایفاء می نماید، قانونگذار به تصویب قانون خاصی در این زمینه پرداخته که آشنایی به این قانون و نحوه رسیدگی در دادگاه های مربوط به این دعاوی، نیازمند تسلط به این قانون است که دفاتر وکالت با انجام این امور راه را برای رسید افراد به آنچه در نظرشان است، سریعتر و آسان تر نموده اند.

از جمله مواردی که این دفاتر در امور و دعاوی خانوادگی بررسی می نمایند و به ارائه راه کار لازم حقوقی پرداخته و در جریان رسیدگی های آن وارد می شوند تا افراد با صرف زمان و خاطری آسوده تر به مطلوب خود برسند، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن، نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان، نفقه اقارب، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی کودکان بی سرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت.