مطلب وبلاگ

چگونه یک دادخواست حقوقی بنویسیم ؟

دانستنی های حقوقی

دادخواست حقوقی :

شرایط دادخواست در ماده 51 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش بینی شده است.

  • نخستین شرط تنظیم دادخواست نوشتار به زبان فارسی بر روی برگه های چاپی مخصوص است.
  • مساله دیگر ، امضای دادخواست توسط فرد دادخواست دهنده یا خواهان است و در صورتی که نتواند امضا کند لازم است اثر انگشت بزند.
  • نکته دیگر اینکه نوشتن تاریخ در برگ دادخواست الزامی نیست اما مدیر دفتر کل دادگاه پس از گرفتن دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم بنویسد.
  • درج نام و مشخصات خواهان و خوانده در دادخواست از دیگر شرایط تنظیم دادخواست درج نام و اقامتگاه خواهان است.
  • طبق بند یک ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی ، نام ، نام خانواندگی، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان باید در دادخواست نوشته شود.
  • شکایت و درخواست حقوقی باید در فرم ویژه و مخصوص دادخواست تعیین شود ولی در خصوص شکایت های کیفری الزامی به تنظیم شکایت و در خواست در فرم ویژه دادخواست نیست و متقاضی میتواند شکایت خود را روی ورق عادی و حتی به صورت شفاهی مطرح نماید.
  • در مواردی که خواهان و نمظیم کننده دادخواست شخصیت حقوقی میباشد اعم از شرکت ها سازمان های دولتی بانک ها و .. بایستی مشخصات و هویت شخصیت حقوقی منطبق با اداره ثبت اسناد و املاک کشور به صورت کامل در دادخواست مربوطه لحاظ شود.
  • در دعاوی مالی باید شامل تعیین (تقویم) بهای خواسته (مبلغ ریالی ) باشد و عدم تعیین بهای خواسته سبب توقیف دادخواست می شود.

طبق ماده 56 این قانون هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه صادر می کند دادخواست رد می شود.

درباره اعاده دادرسی بیشتر بدانید

در مدت مزبور یعنی این دوروز خواهان می تواند با مراجعه به دفتر دادگاه نسبت به تکمیل دادخواست اقدام کند.

  •  خوانده : شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده و مانند خواهان میتواند شخص حقیقی یا حقوقی مانند شرکت موسسه غیر انتفاعی اداره وزارتخانه شهرداری و .. باشد.

تعیین خوانده در دادخواست یکی از مهم ترین امور در تنظیم دادخواست است.

زیرا دادگاه در صورتی میتواند حکم به نفع خواهان صادر کند که حق او توسط شخصی تضییع یا انکار شده باشد که در دادخواست از این فرد تحت عنوان خوانده نام برده می شود.

خوانده در زمان تقدیم دادخواست باید در قید حیات باشد در غیر این صورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

تعیین بهای خواسته در خصوص تعیین هزینه دادرسی دادگاه مورد اهمیت می باشد و بر اساس میزان بهای خواسته شده و مقطع یا مرحله پرونده محاسبه می شود.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع و مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید