مطلب وبلاگ

ویژگی های شهادت شاهد بر اساس قانون

دانستنی های حقوقی

بر اساس قانون در امور کیفری و امور حقوقی میتوان به شهادت شهود استناد کرد و به کمک آن دعوا را به اثبات رساند البته باید توجه داشت که شهادت شهود نیازمند رعایت شرایط قانون است.

 • قانون مدنی بر اساس ماده 1315 شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه شک و تردید و نه تصور و خیال بلکه از راه های متعارف
 • ماده 1316 شهادت باید مطابق با دعوا باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد
 • ماده 1317 شهادت شهود باید متحد باشد و اگر به خلاف آن شهادت دهد تاثیر نخواهد داشت مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر معینی به دست آید ینی شهادت شاهد باید ناظر بر اثبات یک امر مشخص باشد و هر کدام از شاهدان به امر متفاوتی نباید شهادت داده باشند. مثلا اگر یکی از شاهدان مبلغ طلب را 10 میلیون و دیگری 12 میلیون بداند همان 10 میلیون اثبات می شود.
 • ماده 1318 اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد این ماده به این مهناست که اگر شاهدان به موضوع مشترکی شهادت دادند اما در جزئیات اختلاف داشتند در حالی که این جزئیات نقش مهمی در اثبات موضوع نداشته باشد اشکالی ندارد
 • ماده 1319 در صورتی که شاهد خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده به شهادت اون ترتیب اثر داده نمی شود و در مرحله تجدید نظر نقض خواهد شد.
 • ماده 1320 شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بر اثر بیماری نتواند حاضر شود.
 • ماده 177 قانون مجازات اسلامی گفته شده شاهد شرایط بلوغ عقل ایمان عدالت ذینفع نبودن در موضوع نداشتن خصوصمت با طرفین عدم اشتغال به تکدی و… داشته باشد. و توسط قاضی احراز شود.
 • ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی آن دسته از دعاوی اثبات آنها با شهادت یا گواهی امکان پذیر است را در چهار گروه پیش بینی کرده است و در همین تعداد و جنسیت شهود یا گواهان را نیز در هر کدام از گروه ها پیش بینی و تصریح کرده است.
 1. دعاوی قابل اثبات با شهادت دو مرد
 2.  دعاوی قابل اثبات با شهادت دو مرد و یا یک مرد و دو زن
 3. دعاوی قابل اثبات با شهادت چهار زن دو مرد یا یک مرد و دو زن
 4. دعاوی قابل اثبات با ترکیبی از شهادت و سوگند

درباره مجازات پاپوش درست کردن برای دیگر بیشتر بدانید

 

پاسخ دهید