مهر و موم ترکه

اصولا مهر و موم ترکه به این جهت بکار می رود که اموال و ترکه باقی مانده از متوفي دچار تضييع و تفریط نگردد . بدین گونه که عده ای از وراث که در آن اموال تصرف دارند هم از منافع و عایدات آن اسود ببرند و هم اینکه چنانچه به هر عنوان تعدی و تفریط و خساراتی نسبت به آن اموال وارد آید ، مسئولیتی نداشته باشند ، لذا در این گونه مواقع ، اشخاص ذينفع در ترکه برای جلوگیری از حیف و میل و حفاظت و نگهداری اموال تا تقسیم ترکه ، درخواست مهر و موم را می نمایند.

قانوگذار در قانون امور حسبی ، تعریفی از مهر و موم ارائه ننموده است ، لکن آنچه از لابلای مواد قانونی راجع به مهر و موم ترکه می توان استنباط نمود و بعنوان معنای مهر و موم ترکه فهمید ایست که مهر و موم ترکه ، توقیف نمودن ترکه برای جلوگیری از هر گونه حیف و میل و یا جابجایی ترکه بدون اجازه مقام صلاحيت دار است .