مطالبه چک بلا محل

چک طبق تعریف قانون تجارت نوشته ای است که در آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید مبلغ چک را بپردازد)دارد. کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. چک بلا محل در معنای خاص به معنی چکی میباشد که در تاریخ مندرج در آن مبلغ مندرج در چک در حساب نباشد و به اصطلاح حساب خالی باشد اما آنچه قانون چک از چک بلامحل در نظر دارد اعم از بدون وجه بودن چک است و شامل مواردی مثل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی  در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن میگردد. شخص دارنده چک می تواند از سه شکل دعوی چک بلامحل را پیگیری نماید.