قتل

یکی از عظیم ترین آسیب های بدنی که برای انسان رخ میدهد قتل نفس است در کل بر اساس یک تعریف متداول، جرم قتل یعنی گرفتن زندگی از دیگری.

سه حالت عمده برای قتل:

حالت اول: وضعیتی است که فرد هدف از بین بردن فرد دیگری را دارد و تنها این هدف کار اورا جرم قتل عمدی حساب مینماید

حالت دوم: وضعیتی است که فرد، نمیخواهد فرد دیگری را بکشد اما هدف انجام کاری را دارد که از نظر انجام آن از نظر عرفی مهلک است و این است که فرد از کشنده بودن کار خود مطلع بوده است

حالت سوم: وضعیتی است که فرد نه هدف فرد قتل فرد دیگری را دارد و نه کار و رفتار او از نظر عرفی مهلک است اما رخ داد این کار نسبت به یک فرد ویژه که شرایط خاسی دارد مانند: پیری، بیماری و …. است از نظر عرفی کشنده و باعث قتل میگردد

حال جرم قتل عمد در هر سه وضعیت فوق الذکر مجازاتش قصاص نفس است و اولیا دم مقتول این امکان را دارند که درخواست قصاص یعنی کشتن قاتل را بدهند. در جنایات عمدی قصاص قاتل واجب است.

انواع قتل غیر عمد  عبارتند از : 

الف)قتل شبه عمد

ب) قتل خطای محض