فروش ملک مشاعی

بر اساس تعاریف قانونی مالکیت در این املاک برای هریک از مالکان مشترک است یعنی هرمالک در تمام اجزاء ملک حق دخل و تصرف دارد .
در مورد اینگونه املاک قانون سهم هر یک از شرکا را مشخص کرده است ، اما محدوده جغرافیایی متمایزی در این نوع املاک مشخص نشده و همین موضوع می تواند تبعات حقوقی زیادی داشته باشد.
از جمله تبعات حقوقی این است که هر یک از مالکان ملک مشاع در هر نقطه از ملک خود میتواند به نسبت سهم ، ادعای مالکیت کند . برای فروش ملک مشاع باید به نکات مهمی توجه داشت ، در مورد ملک ، پلاک ، زمین ، مستغلات تصميم و حکم قطعی مراجع صلاحيت دار اعم از اداره ثبت و طریق دادگاه صلاحيت دارد و باید گواهی مبنی بر غير قابل افراز بودن ملک صادر شود.
البته هریک از شرکا میتوانند به تنهایی درخواست فروش ملک مشاع را داشته باشند و این ملک میتواند از طریق مزایده به فروش برسد و در مزایده کارشناس ارزش پایه ای برای ملک تعیین می کند و برنده مزایده کسی است که بالاترین پیشنهاد را بدهد.
در خلال فروش باید توجه داشت که نبود شرکا یا شخص ثالث درجلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و شخصی که درخواست فروش دارد خودش هم می تواند ملک را خریداری نماید.