فروش مال غیر

فروش مال غیر:

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن ) توسط اشخاص ، اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت و مهیا نبودن مقدمات قبلی در قالب عقود بمنظور بدست آوردن منافع مادی بطور ناحق را جرم انتقال مال غیر میگویند . لذا انتقال اموال فردی دیگر بدون اطلاع او را «خروش مال غیر » می گویند و این جرم علاوه بر جنبه حقوقی ، دارای جنبه ی عمومی است . یعنی خاطی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است بلکه به دلیل آسیب زدن به آرامش و نظم و جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد برخورد قانونی میگردد ، و به این ترتیب :

اول: انتقال مال غیر به دیگری با علم به اینکه مال غیر است ، در حکم کلاهبرداری است .

دوم: وقتی انتقال گیرنده عالم بر عدم مالکیت انتقال دهنده باشد کلاهبرداری محسوب میشود.

سوم:مالک مال مورد انتقال که پس از وقوع ، علم پیدا نماید ، مکلف به تسلیم اظهاریه است و استنکاف از این وظیفه مسئول مقررارت معاونت در جرم کلاهبرداری خواهند بود . لذا میتوان گفت فروش مال غیر به عنوان مال خود یا تحویل مال غیر به عنوان مبیع با توجه به خصوصیات مورد میتواند کلاهبذداری محسوب و مرتکب علاوه بر مجازات عمل به پرداخت ضرر و ضیان وارده محکوم می شود.