صدور حکم رشد

هر یک از افراد تا قبل از رسیدن به سن بلوغ، محجور محصوب گردند از تصرف در اموال خود ممنوع می باشند.

برای این که صغیر از حجر خارج شود، رسیدن به سن بلوغ شرط نیست بلکه باید رشد او نیز ثابت شود.

بنابراین برای این که یک صغیر از حجر خارج شود و محجور محصوب شود میبایست بلوغ و رشد او احراز گردد.

رشد: به معنای این است که شخص توانایی استفاده و اراده اموال خود را به نحو اقلانی داشته باشد و از اموال خود به طرز صحیحی نگهداری نماید.

سن بلوغ در پسران 15 سال تمام (قمری) و در دختران 9 سال تمام (قمری) میباشد.

متقاضی حکم رشد برای این که از دادگاه محل اقامت خود (اداره امور سرپرستی) حکم رشد بگیرد اگر رشد خواهان احراز شود رای به رشد خواهان و در صورت عدم احراز، رد درخواست رشد صادر میگردد