مطلب وبلاگ

شنود تلفن همراه چه زمانی قانونی است ؟

دانستنی های حقوقی

شنود تلفن همراه عملی غیر قانونی میباشد و برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است.

  • بر اساس اصل 25 قانون اساسی شنود ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی در زمره استراق سمع است و بر همین اساس هرگونه تجسس در مکالمات ممنوع است.
  • البته ماده 582 قانون تعزیرات این جرم را درباره ماموران دولتی هم پیش بینی کرده است
  • ماده 582 قانون مجازات اسلامی اگر کسی مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر از مواردی که قانون اجازه داده استراق سمع کند مجرم است. هریک از مستخدمان و ماموران دولتی مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع یا بدون اجازه صاحبان

درباره شکایت با استناد به فیلم ضبط شده بخوانید

موارد مجاز کنترل تلفن در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری آمده و بر اساس آن فقط در مواردی مجاز است که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم بند های الف ب پ و ت ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود.

در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل اقدام میشود.

کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده 307 این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نیست.

البته بر اساس این ماده قانونی مشخص شده است که شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود و همچنین کنترل ارتباطات مخابراتی مجکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا میشود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ مستقیم و سریع در اینستاگرام ما

پاسخ دهید