سرقت

سرقت عبارت است از ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر.

البته تحقق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش ، کش رفتن ، برداشتن ، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن است. ربودن رکن اصلی جرم سرقت است که با تصرف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن محقق می شود و یکی از مهترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص ، سرقت است و قانون گزار ،شرایط زیادی را به صورت صریح و ضمنی بیان نموده است که عبارتنداز: مال یا شی بودن مال مسروقه ، مادی بودن و قابلیت جابجایی و تصرف را داشتن مال ، منقول بودن مال مسروقه ، تعلیق مال به غیر در زمان سرقت و خروج مال یا شی از تصرف منصرف و دخول آن در تصرف سارق است .