مطلب وبلاگ

زمان پرداخت دیه

مقاله آموزشی

زمان پرداخت دیه

هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است.

🔸در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار ، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

🔸در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود ولیکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد ، دیه باید ظرف مدت یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

 

 

 

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

09128354820

زمان پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره- هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است.

درجنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌ علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.

 

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

09128354820

زمان پرداخت دیه

 

دیه، جریمه مالی است که قانون گذار، برای مجازات جنایت هایی که بر جان و یا اعضای بدن دیگران وارد شده، در نظر گرفته است. البته، مجازات دیه، زمانی اعمال می شود که به یک دلیل قانونی، امکان قصاص وجود نداشته باشد یا طرفین دعوی، بر گرفتن دیه، به جای قصاص فرد مرتکب، تراضی و توافق نمایند.

قانونگذار، به طور دقیق، میزان دیه انواع آسیب های وارده به اعضای بدن را مشخص کرده است. در مواردی که امکان تعیین مقدار دیه آسیب اعضای بدن، ممکن نباشد، ارش، با نظر پزشکی قانونی، تعیین می شود. همانطور که میزان دیه آسیب هر عضو، در قانون مشخص است، مدت زمان پرداخت دیه نیز مورد توجه قانون گذار بوده که بسته به عمد بودن یا نبودن جرم، شرایط متفاوتی خواهد داشت.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم در خصوص مهلت پرداخت دیه در جرائم عمدی و ضرب​ و جرح، جرائم شبه عمدی و خطای محض توضیح دهیم؛ سپس، مدت زمات پرداخت دیه، در موارد توافق بر دیه را بررسی کنیم. چنانچه پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

 

مهلت پرداخت دیه تا چه زمانی است؟

ماده 17 قانون مجازات اسلامی، در تعریف دیه، مقرر می دارد: “دیه، مالی است که در شرع مقدس، برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی، در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون، مقرر می شود.” بر اساس این ماده، دیه، یکی از انواع مجازات های مورد پیش بینی قانون گذار، در جرائم می باشد که باید توسط مسئول پرداخت دیه، در مهلت پرداخت دیه بعد از رای دادگاه، در جرائم عمدی و ضرب و جرح یا جرایم غیر عمدی، به مجنی علیه یا اولیای دم، داده شود.

برای پاسخ به این پرسش که مهلت پرداخت دیه بعد از رای دادگاه چه زمانی است؟ باید به قانون مجازات اسلامی، رجوع کرد. قانون مجازات اسلامی، در مواد 488 تا 491، مهلت پرداخت و نحوه واریز دیه بعد از رای دادگاه و ترتیب پرداخت دیه را مشخص کرده است. مطابق مواد قانون مجازات اسلامی، مدت زمان پرداخت دیه، بسته به نحوه وقوع جنایت، متفاوت خواهد بود و می تواند یک سال قمری، دو سال قمری یا سه سال قمری، از تاریخ وقوع جنایت باشد. بر اساس قانون، نحوه وقوع جرم، می تواند به یکی از حالت های زیر باشد:

 

عمد: جرم عمد، جرمی است که مرتکب آن، هم، قصد انجام فعل را داشته و هم، قصد نتیجه؛ یعنی با علم آگاهی و با سوء نیت، اقدام به ارتکاب عمل مجرمانه می نماید.

 

شبه عمد: هر گاه مرتکب جرم، قصد فعل را داشته باشد اما قصد نتیجه را نداشته باشد، به عبارتی، بدون سوء نیت، مرتکب جنایت شود، جرم شبه عمد خواهد بود.

 

خطای محض: هر گاه جنایت، در خواب و بیهوشی یا به وسیله شخص صغیر و مجنون واقع شود، خطای محض است. همچنین، زمانی که مرتکب، نه قصد فعل (انجام رفتاری نسبت به مجنی علیه) داشته باشد نه قصد نتیجه، جنایت واقع شده، خطای محض خواهد بود.

در ادامه، به توضیح مهلت پرداخت دیه بعد از رای دادگاه، در جرائم عمدی و ضرب و جرح، شبه عمدی و خطای محض، خواهیم پرداخت.

 

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

09128354820

زمان پرداخت دیه

 

پاسخ دهید