رابطه نا مشروع

رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرز های قانونی و شرعی را رد کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند. در قانون ایران ، طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی ، جرم رابطه نامشروع اینطور تعریف شده است: چنانچه زن و مردی که بین انها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع با اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند ، مجرم هستند.

منظور از علقه زوجیت این است که زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند تنها در صورتی میتوانند با هم رابطه داشته باشند که این رابطه با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد و در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد قانونی باشد ، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می شود.