مطلب وبلاگ

در چه صورت می توان از پزشک مقصر دیه دریافت کرد ؟

دانستنی های حقوقی

رضایت بیمار قبل از عمل جراحی در واقع اجازه پزشک برای انجام عمل جراحی است و البته هر اتفاقی را شامل نمی شود.

درباره رضایت قبل عمل جراحی بیشتر بدانید

در صورتی که به دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای بیمار پیش بیاید حتی اگر رضایت هم گرفته شده باشد پزشک مسئول و ضامن دیه است.

اگر به دلیل عمل جراحی صدمه ای به بیمار وارد یا منجر به فوت شود اما کاری که پزشک انجام داده بر اساس موازین پزشکی باشد حتی اگر رضایت هم از شخص بیمار نگرفته باشد مسئولیت ندارد بنابر این باید به این نکته توجه داشت که ملاک اصلی در تعیین مسئولیت برگه رضایت نامه نیست بلکه قصور پزشکی است.

حال اگر به دلیل قصور پزشکی به بیمار لطمه ای وارد یا منجر به فوت شخص شود میتوان از پزشک معالج خود در دادسرا شکایت کند تا به دستور مقام قضایی پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع و در صورت اثبات تقصیر پزشک به دیه محکوم شود.

در قانون مجازات اسلامی نوشته شده چنانچه طبیب پیش از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طببیب ضامن است.

برای رسیدگی به قصور پزشکی کمیسیون های پزشکی قانونی بررسی و انجام تمامی اقدامات کارشناسی در پرونده ارجاعی به این کمیسیون است.

درباره رضایت بیمار از نظر حقوقی در اینستاگرام ما بخوانید

در سال 1361 و 1362 بر اساس دیدگاه های فقهی در قانون مجازات اسلامی و تعزیرات همه خسارات جسمی در قالب دیه مقرر و پیش بینی شده و در مواردی که به بخشی از توانمندی جسم آسیب برسد ارزش تعیین می شود.

امکان پرداخت خسارت معنوی در قوانین فعلی وجود ندارد و از کار افتادگی و نقصان عضو جز در قالب دیه قابل جبران نیست.

اگر کسی برای نقص عضو 10 میلیون تومان دیه از طریق دادگاه دریافت کرده باشد اما بیش از 20 میلیون تومان دیه هزینه پزشکی صرف کرده باشد میتواند دادخواست ضرر و زیان بدهد و دادگاه پس از بررسی برای بازگرداندن مبلغ مازاد حکم صادر خواهد کرد.

 

پاسخ دهید