خیانت در امانت

خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که به وسیله ی یکی از عقود باز امانی یا به حکم قانون نزد شخص باشد. لذا اگر فردی که مال به وی سپرده شده است ، از باز گرداندن آن در هنگام مطالبه (از سوی مالک یا نماینده قانونی وی) خود داری کند و یا مال را صرف منظوری کند، غیر از آنچه که مالک تعیین نموده، خیانت در امانت تحقق میابد.

برای تحقق جرم خیانت در امانت شرایط ذیل لازم است:

1-موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد.

2-ما امانی باید از سوی مالک یا متصرف قانونی به امینی سپرده شود.

3-مال به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن به امین سپرده باشد.

4-بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا متصرف قانونی آن رابطه علیت بر قرار باشد.