حضانت فرزند

لغت عرف به معنی مراقبت، محافظت و نگهداری فرزندان است. قبل شروع به بحث توجه داشته باشید که حضانت با ولایت ، وصایت و قیومیت متفاوت است و وظایف انها نیز متفاوت است . حضانت و امور مالی فرزند کاری ندارد به زبان ساده نگهداری و تربیت فرزند است. قانون گزار در ماده  1168 قانون مدنی در دو چهره به حضانت داده است و آن را هم حق و هم تکلیف ابوین حق حضانت در صورت فوت یکی از والدین مطابق ماده  1171 قانون با دیگری است.

لذا به استفاده ماده 43 قاون حمایت خانواده مقرر کرده است: حضانت فرزند که پدر آن فوت کرده است با مادر آنهاست مگر انکه دادگاه به تقضای ولی قهری یا دادستان، اعتای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

سلب حضانت : 

سلب حضانت شامل مواردی است که زوال حق حضانت را در پی دارد که عبارتند از:

1- اگر مادری در مدتی که حضانت طفل به او سپرده شده است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود پس جون یا شوهر کردن مادر ( ازدواج مجدد) موجب سلب حضانت است.

2- هرگاه در اثر عدم مواظبت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسکمانی و یا تربیت اخلاقی جسم در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربا طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس قوه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظب و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

الف) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

ب) اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا

ج) ابتلا به بیماری روانی با تشخیص پزشکی قانونی

د) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق

ز) تکرار ضرب جرح خارج از حد متعارف