الزام تنظیم سند

الزام به تنظیم سند : یکی از متداول ترین دعاوی ملکی و جزء دعاوی مالی محسوب میگردد و هزینه دادرسی آن بر مبنای قیمت منطقه ای ملک احتساب میگردد و طرح چنین دعوایی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی میباشد و در صورت فوت فروشنده میتوان این دعوا را به طرفیت وراث  مطرح کرد. بهتر است قبل از طرح چنین دعوایی و انجام هر گونه اقدامی خریدار اضهارنامه ای مبنی بر حضور فروشنده در تاریخ و محل مقرر در قرار داد بدهد و خریدار باید اظمینان حاصل کند که ملک مورد نظر دارای گواهی پایان کار و پروانه از شهر داری میباشد. ملک باید سابقه ثبت داشته باشد و همچنین ملک در رهن و بازداشت نباشد.

ارکان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی:

الف) مالکیت رسمی خوانده

ب) وقوع معامله به نحو صحیح فی ما بین طرفین

مراحل و مدارک لازم برای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی:

الف) مدارم شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

ب) ارائه سند یا مدارک یا قولنامه یا توافقات قرار داد

مزایای تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل:

الف) نیازی به حضور خریدار در دادگاه نخواهد بود

ب) مدت زمانی که سند رسمی به نام خریدار میشود کم تر است

ج)اگر ملک در رهن باشد وکیل میتواند فک رهن آنرا درخواست کند

د) وکیل میتواند خسارتی را که در قرار داد پیش بینی شده را سریعا از فروشنده مطالبه کند

ح) در صورتی که فروشنده حاضر به انتقال و تنظیم سند نشد وکیل میتواند با حضور مامور دادگاه برای تنظیم سند رسمی به نام خریدار در محضر اقدام کند.