اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی : به عنوان یک مجوز استفاده می شود که اشخاص حقوقی و حقیقی دارنده این کارت میتوانند با استفاده از آن در زمینه واردات و صادرات کالا فعالیت کنند.

 • ماده 2 قانون صادرات و واردات سال 72 که در مجلس تصویب شد : به اشخاص حقوقی و حقیقی که کارت بازرگانی دارند اجازه داده می شود به تجارت خارجی مشغول شوند.

درباره دلیل قانونی ثبت شرکت ها بدانید

صدور کارت بازرگانی منوط به آن میباشد که اصولا بازرگان موسسه ی خود را دفتر ثبت تجاری ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده تجاری میباشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد که در مورد شرکت های تجاری کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت صادر میشود.

درباره تشکیل پرونده مالیاتی بدانید

کارت بازرگانی به هر دو صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد

مهم ترین کاربردها 

 1. ثبت سفارش و ترخیص کالا
 2. انجام امور حق العمل کاری
 3. صادرات کالاهای مجاز
 4. ثبت علائم تجاری و برند های غیر فارسی
 5. واردات از طریق مناطق آزاد
 6. صدور ویزای تجاری
 7. صدور گواهی مبدا
 8. عضویت در اتاق بازرگانی
 9. مبادله اطلاعات تجاری در سطح بین المللی
 10. شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی در داخل یا خارج از کشور

شرایط دریافت کارت 

اشخاص حقیقی :

 • حداقل 21 سال تمام
 • داشتن 3 سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
 • داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
 • داشتن برگه پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
 • داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
 • نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی
 • نداشتن محکومیت موثر کیفری
 • عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

اشخاص حقیقی غیر ایرانی :

 • داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
 • داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
 • عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

اشخاص حقوقی :

 • مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمیباشد.
 • مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی مجحومیت موثر کیفری نداشته باشد.
 • مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.
 • شرکت ها نیز باید عدم ورشکستگی به تقصیر ، داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت ملکی یا استیجاری ، داشتن دفاتر قانونی و رائه اظهار نامه ثبتی

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی 

 • اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع 186 ماده قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
 • دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضا متقاضی و گواهی امضا توسط اسناد رسمی
 • 3 قطعه عکس شش در چهار جدید تمام رخ ساده
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد
 • یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
 • اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
 • ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر حداقل دیپلم

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی کشاورزی معدنی خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT از مراجع ذیربط مشروط به انقضای 2 سال از تاریخ صدور پروانه از ارائه مدرک فوق معاف میباشد.

 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
 • متولدبن سال های 1337 و قبل از آن با مدرک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
 • متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
 • متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکتری نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
 • حداقل سن 23 سال تمام
 • اصل گواهی بانکی مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است با مهر امضای رئیس شعبه ضمنا حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم الف تایید شده باشد قابل قبول است.
 • ارائه دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت رویت الزامی میباشد.

ارائه یکی از مدارک ذیل :

 • اصل و کپی سند مالکیت 6 دانگ به نام متقاضی به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
 • اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
 • اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار ( آدرس اظهار نامه ) با امضای دوشاهد ذیل آن
 • ارائه اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحد های تولیدی الزامیست. صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمیگردند.
 • ارائه کد اقتصادی جدید اصل و کپی و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت سازمان امور مالیاتی کشور و تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی:

 • اصل و کپی کارت ملی
 • کپی و اصل اساسنامه شرکت
 • اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره
 • ارائه کپی و اصل اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد. شرکت های سهامی عام و خاص
 • ارائه کپی و اصل تقاضا نامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد. شرکت با مسئولیت محدود
 • کپی و اصل روزنامه رسمی در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد
 •  اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
 • اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی
 • اصل و فتوکپی سند مالکیت 6 دانگ که در صورت اجاره بودن محل اجاره نامه کد دار میبایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستور العمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب بارشته فعالیت و کسب و کار تجاری باشد
 • اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد
 • کد اقتصادی
 • گواهی گمرک اعمال ماده 7 عدم مبادرت به قاچاق
 • خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال به حساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه میشود.
 • شناسنامه ملی شرکت  6 قطعه عکی 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه
 • تایید فرم الف مربوط به حساب جاری متقاضی
 • تایید فرم د مربوط به تایید امضا متقاضی توسط دفترخانه
 • اصل وکالتنامه رسمی در صورت داشتن وکیل

اگر بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور شده است وزارت بازرگانی میتواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می رساند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی میتوانند با ارائه مدرک به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت کنند.

جرم جعل کارت پایان خدمت چیست

اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور 1 سال است. تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام میگیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

 • 2 صفحه فرم کارت بازرگانی پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی فرم د
 • در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس شش در چهار الزامی است
 • ارائه اصل کارت بازرگانی
 • یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل تمام رخ جدید ساده رنگی با زمینه سفید بدون خط خوردگی و سالم
 • اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی برای واحد های تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده
 • اصل و کپی سند مالکیت 6 دانگ به نام متقاضی به آدرس دفتر کار آدرس اظهار نامه
 • اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه )
 •   اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن
 • گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس مندرج کارت بازرگانی به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
 • اظهار نامه عملکرد سال های 90 / 91 / 92 / 93 به همراه چهار دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90 / 91 / 92 / 93 / 94 و اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95
 • در صورت استیجاری بودن دفتر کار ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
 • در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر ادرس از اداره ثبت شرکت ها ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست
 • ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحد های تولیدی الزامیست. صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمیشوند.
 • فیش حق تمبر که از دارایی گرفته میشود

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

 • ارائه اصل کارت بازرگانی
 • 2 صفحه فرم کارت بازرگانی پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د به همراه امضا مدیر عامل و مهر شرکت ضمنا در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود
 • اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد پرینت از سامانه کارت هوشند بازرگانی مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
 •  در صورت پرشدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل 2 قطعه عکس شش در چهار جدید تمام رخ ساده
 • گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس مندرج کارتر بازرگانی به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به لعد
 • اظهار نامه عملکرد سال های 90 / 91 / 92 / 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90 /91 / 92 / 93/ 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95 در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.
 • در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
 • یک برگ کپی روزنامه رسمی درمورد تغییرات شرکت در صورت هرگونه تغییرات

در صورت تغییر مدیر عامل :

 • اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
 • اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
 • اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای اقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن

متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.

 • ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر حداقل دیپلم
 • داشتن حداقل سن 23 سال تمام

در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است :

 • اصل و کپی سند مالکیت 6 دانگ به نام شرکت به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری
 • اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده قید گردد
 • اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای 2 شاهد ذیل آن
 • اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8 ( الف- ب – ج )ملزم به ارائه تاییدیه صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک
 • فیش حق تمبر که از دارایی گرفته میشود
 • یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل 0 جدید تمام رخ ساده رنگی با زمینه سفید بدون خط خوردگی و سالم

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

 • شرکت تعاونی مرزنشینان
 • ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشور ها در تردد هستند
 • پیله وران
 • کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
 • کالاهایی که صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نیست

نکته 

در مراحل پذیرش و اخذ کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است.

کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمیتوانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمیتواند داشته باشد.

برای هرواحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر میشود

کله مدارک در محل اتاق برابر اصل میشود.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع و مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید