مطلب وبلاگ

آشنایی با ماهیت حقوقی امضا پشت (ظهر) چک

دانستنی های حقوقی

در این مطلب به بررسی یکی از مهم ترین این موضوعات یعنی انواع امضاهایی که ممکن است در ظهر (پشت) چک درج شود و همچنین آثار هر یک از این امضاها می پردازیم.

درباره وصول چک درصورت فوت صاحب آن بدانید

این امضا باعث می شود یک سند تجاری موجودیت پیدا کند و آثار حقوقی بر آن بار شود توسط صادر کننده سند در سند تجاری درج می شود .

امضا های زیادی میتواند در ظهر این اسناد وجود داشته باشد که ممکن است برای انتقال ظهر نویسی یا ضمانت در آن درج شده باشد.

در صورتی که هدف از امضای سند انتقال آن به دیگری باشد شخصی که سند به نفع او امضا شده است از آن پس دارنده چک تلقی میشود.

انتقال چک تنها از راه ظهر نویسی امکان پذیر است .

گاه امضای مندرج در ظهر چک نه برای انتقال آن به دیگری بلکه برای ضمانت است.

تفاوت آثار امضا از بابت ظهر نویسی با امضا برای ضمانت

اگر صادر کننده سند تجاری مبلغ مندرج در سند را به دارنده چک نپردازد فرد امضا کننده در برابر دارنده چک مسئولیت پرداخت دارد .اما شرایط مسئولیت در هر یک از این دو امضا متفاوت است

دوتفاوت موجود در شرایط مسئولیت :

  • طبق مقررات قانون تجارت دارنده چک در صورتی میتواند به ظهر نویس مراجعه ومبلغ مندرج بر روی چک را مطالبه کند که ظرف 15 روز از تاریخ سررسید اعتراض کرده باشد وظرف مدت یکسال یا دوسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوا کرده باشد.
  • دوم اینکه مسئولیت ضامن تابع مسئولیت کسی است که از او ضمانت شده است

چگونگی تشخیص نوع امضاهای موجود در ظهر نویسی

کسی که ظهر چک را امضا میکند قید میکند که به چه منظور پشت چک را امضا کرده است.

در موارد دیگر موارد امضا کننده تصریح نکرده است که از چه باب چک را امضا میکند.

اگر قرینه و نشانه ای وجود داشته باشد مثل اینکه شخص ثالث ظهر چک را امضا کرده است یا اینکه شخصی که از قبل با دارند چک ارتباط معاملاتی داشته آن را امضا کرده است میتواند به دادگاه کمک کند که نوع چک را تشخیص دهد.

اگر تصریح و قرینه وجود نداشته باشد در این حالت گفته میشود باید اصل را بر این بدانیم که این امضا از باب ظهر نویسی بوده و هرکس ادعا دارد امضا کننده از باب ضمانت آن را امضا کرده است باید ادعای خودش را ثابت کند.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع و مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید