آدم ربایی

آدم ربایی در تعاریف مختلف :

 • در حقوق کیفری : جابه جایی غیر قانونی و بازداشت کردن یک فرد خلاف خواسته اش
 • در تعریف پلیسی : انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر با استفاده از زور تهدید یا فریب دادن

آدم ربایی یک جرم مرکب است.

آدم ربایی / تجاوز معمولا و نه لزوما به وسیله زور یا ترس انجام می شود. مجرم ممکن است از یک سلاح استفاده کند تا قربانی را وارد وسیله نقلیه کند. حتی اگر قربانی به دلخواه سوار خودرو شود مثلا تصور کند تاکسی است آدم ربایی محسوب می شود.

درباره شرایط و مجازات تهدید بدانید

 آدم ربایی ممکن است به منظور درخواست پول در قبال آزادی قربانی یا مقاصد غیر قانونی انجام گیرد. آدم ربایی میتواند با آسیب های جسمی همراه باشد که باعث افزایش جرم آدم ربایی می شود.

عنصر قانونی

 • ماده 2 قانون مجازات اسلامی : تنها فعل یا ترک فعلی که طبق قانون برای آن مجازات تعیین شده باید جرم محسوب می شود و اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر این امر تاکید دارد که هر عمل ضد اجتماعی باید توسط قانونگذار منع شده باشد تا بتوانیم مرتکب آن را سرزنش کنیم.
 • ماده 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب  1335 عمل آدم ربایی را جرم انگاری کرده است.
 • ماده 621 قانون مجازات اسلامی: هرکسی به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد.
 • ماده 631 قانون مجازات اسلامی : هر کسی که طفلی را که تازه متولد شده برباید یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد.

عنصر مادی

عمل ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر عنصر مادی جرم آدم ربایی محسوب میشود یعنی اگر شخصی به هر انگیزه و با حیله و تقلب و یا بدون رضایت او را برباید عنصر مادی جرم آدم ربایی محقق شده است.

 • در ماده 631 قانون مجازات اسلامی عمل ربودن و مخفی کردن طفل و تعویض کردن اطفال عنصر مادی این جرم تلقی می شود.

عنصر معنوی

جرم آدم ربایی در صورتی محقق می شود که علاوه بر عنصر قانونی و مادی ، عنصر روانی و معنوی را داشته باشد. یعنی شخص باید سوء نیت و قصد مجرمانه برای ارتکاب جرم را دارا باشد در غیر اینصورت جرم فوق محقق نخواهد شد و انگیزه مرتکب جرم در عدم مسئولیت او بی تاثیر خواهد بود و مرتکب با هر انگیزه ای اعم از مطالبه وجه یا مال به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر مرتکب ادم ربایی شود مجازات خواهد شد که البته وجود انگیزه شرافتمندانه میتواند یکی از جهات مخففه موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی باشد و قاضی دادگاه میزان مجازات را تخفیف دهد.

مجازات

 • ماده 621 قانون مجازات اسلامی : مجازات آدم ربایی 5 تا 15 سال حبس در نظر گرفته شده است
 • ماده 631 قانون مجازات اسلامی : مجازات نوزاد ربایی 6 ماه تا 6 سال در نظر گرفته شده است

در صورتی که معلوم شود طفل ربوده شده مرده بود مرتکب به 100 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

معاونت در آدم ربایی

هرگاه کسی با علم و عمده وسایل ارتکاب جرم آدم ربایی و نوزاد ربایی را تهیه کند و یا افراد را به جرم فوق تحریک یا ترغیب و یا تهدید یا تطمیع کند و یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند به استناد ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم شناخته شده و مجازات معاون طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم می باشد که در مورد جرم آدم ربایی 5 سال و نوزاد ربایی 6 ماه حبس پیش بینی شده است.

کیفیات تشدید مجازات در جرم آدم ربایی 

 • ماده 621 قانون مجازات اسلامی : درصورتی که سن ربوده شده کمتر از 15 سال باشد یا ربودن با وسیله نقلیه انجام گیرد یا به ربوده شده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.
 • ماده 41 و تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلاکی به 3 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع و مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید