پلمپ دفاتر

طبق قانون تمامی شرکت ها باید دفاتر خود را پلمپ کنند . اما منظور از این پلمپ دفاتر چیست ؟ دفاتری که در شرکت ها باید پلمپ شوند ، دفتر روزنامه و دفتر کل هستند.

دفتر روزنامه همان طور که از اسمش پیداست ، مربوط به فعالیت های روزانه تاجر است . تاجر باید تمامی دیون و مطالبات و صادرات و وارداتی که در هر روز انجام می دهد در این دفتر ثبت نماید دفتر کل نیز در ماده ۸ قانون تجارت تعریف شده است . دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند . قانون تجارت ماده ۸ )

پلمپ دفاتر توسط مرجع ثبت شرکت ها انجام می گیرد . به این صورت که در ابتدا تمام صفحات شماره گذاری می شود . سپس شماره ثبت شرکت در آن وارد شده و مهر اداره ثبت شرکت ها در آن درج می شود . به این صورت ، امکان هیچ گونه جابجایی و تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت . در پایان هر سال مالی هم شرکت باید این دفترها را به اداره مالیات تحویل دهد . حتی اگر فعالیتی نداشته باشد و دفتر سفید باشد.

طبق قانون تمامی شرکت ها باید دفاتر خود را پلمپ کنند . اما منظور از این پلمپ دفاتر چیست ؟ دفاتری که در شرکت ها باید پلمپ شوند ، دفتر روزنامه و دفتر کل هستند.

دفتر روزنامه همان طور که از اسمش پیداست ، مربوط به فعالیت های روزانه تاجر است . تاجر باید تمامی دیون و مطالبات و صادرات و وارداتی که در هر روز انجام میدهد در این دفتر ثبت نماید.

دفتر کل نیز در ماده ۸ قانون تجارت تعریف شده است . دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.

 

قانون تجارت ماده ۸ )

پلمپ دفاتر توسط مرجع ثبت شرکت ها انجام می گیرد . به این صورت که در ابتدا تمام صفحات شماره گذاری می شود . سپس شماره ثبت شرکت در آن وارد شده و مهر اداره ثبت شرکت ها در آن درج می شود . به این صورت ، امکان هیچ گونه جابجایی و تغییر اطلاعات وجود نخواهد داشت . در پایان هر سال مالی هم شرکت باید این دفترها را به اداره مالیات تحویل دهد . حتی اگر فعالیتی نداشته باشد و دفتر سفید باشد.