مطالبه وجه

یکی از شایع ترین در دادگاه ها، دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی است.

سند عادی نوشته ای است که مردم بین خود تنظیم میکنند و باید قابلیت آن را داشته باشند که برای اثبات حق در داگاه مورد استناد قرار گیرد. سند عادی ممکن است در بر گیرنده ی وجهی باشد که به یک با دو طرف امضا کننده ی سند مربوط کند.

دعوای مطالبه وجه سند عادی با ارئه دادخواست مطالبه وجه به دادگاه حقوقی به جریان می افتند و سپس مرجع ذی صلاح پس از رسیدگی بده کار را محکوم به پرداخت مینماید.

ارکان دعوی مطالبه وجه به استناد سند عادی:

الف) مستند بودن ططلب به سند

ب) حال و منجز بودن طلب

ج) عدم سقوط طلب موضوع دعوا

انواع مطالبه وجه:

الف) مطالبه وجه بر اساس رسید

ب) مطالبه وجه بر اساس فاکتور فروش

ج) مطالبه وجه بر اساس قرار داد و تعهدات مالی

د) مطالبه وجه بر اساس چک

ذ) مطالبه وجه بر اساس سفته

ر) مطالبه وجه بر اساس وجه دستی پرداختی در حضور شهود

ز) مطالبه وجه بر اساس واریز وجه به حساب و یا کارت بانکی