مطلب وبلاگ

صدور رای در دادگاه کیفری چگونه است ؟

دانستنی های حقوقی

رای کیفری :

رای در مفهوم کلی تصمیم قضایی دادگاه در مورد سرنوشت پرونده است و زمانی که این رای از دادگاه کیفری صادر شده باشد به آن رای کیفری گفته می شود.

رای صادره توسط دادگاه به دو دسته کلی حکم و قرار تقسیم می شود.

اگر رای در مورد ماهیت دعوا صادر شده باشد و تعیین و تکلیف قطعی در خصوص خواسته یا انزاع و خصومت به صورت کلی یا جزئی صورت گیرد به آن حکم می گوییم اما اگر در مورد ماهیت دعوا تصمیم گیری نشود و تصمیم دادگاه کلا یا جزئا قاطع دعوا نباشد به آن قرار میگوییم.

زمان صدور رای کیفری

بر اساس ماده 347 قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت کند . رای دادگاه باید مستدل موجه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است .تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است .

بعد از ختم رسیدگی قاضی برای انشای رای تنها یک هفته فرصت دارد ودر صورتیکه درمهلت مقرر شده اقدام به انشای رای نکند به محکومیت انتظامی تا درجه چهار محکوم خواهد شد .

ماده 378 قانون آیین دادرسی کیفری رای دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز ازتاریخ انشا پاکنویس شود وبه امضای دادرس برسد .

نکاتی که حتما باید در دادنامه و رای نهایی قید شود به شرح زیر میباشد :

  1. شماره پرونده ، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رای
  2. مشخصات دادگاه و قاضی صادر کننده رای و سمتشان
  3. مشخصات طرفین دعوا و وکلای آنها
  4. گردش کار و متن کامل رای

وضعیت متهم بازداشت شده بعد از صدور رای کیفری

رای صادر شده از جانب دادگاه یا رای براعت منع یا موقوفی تعقیب و تعلیق اجرای مجازات و یا حکم به حبس و سایر مجازات ها میباشد.

در حالت اول در صورتی که رای بر برائت متهم و تعلیق مجازات صادر شده و متهم در بازداشت است باید بلافاصله با دستور دادگاه آزاد گردد.

اما در حالتی که متهم به حکم دادگاه به حبس محکوم شده مقام قضایی که پرونده را تحت نظر دارد باید با محاسبه روزهایی که فرد در بازداشت به سر برده مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیشتر از میزان محکومیت در زندان نماند.

در این حالت مدتی که متهم قبل از صدور حکم قبلی بازداشت بوده در کاهش میزان حبس و سایر مجازات ها موثر میباشد پس طبق قانون ایین دادرسی کیفری باید میزان ایام بازداشت قبل از صدور حکم دقیق محاسبه و به زندان اعلام گردد.

پاسخ دهید