خلع ید

امروزه دعاوی  ملکی با توجه به افزایش جمعیت و عدم ضمانت صحیح در قوانین و عدم پیشگیری  مالکین رو به فزونی  رفته است و از جمله این دعاوی دعوی خلع ید است که  سعی گزدیده است بصورت کاربردی  در این مقاله به آن پرداخته شود

تعریف دعوی خلع ید چیست

<p”>دعوی خلع ید دعوایی است که خواسته آن ، انتزاع ید عدوانی یا غاصبانه متصرف عدوانی از ملک غیر منقول است که از سوی مالک ملک اقامه می شود . به عبارتی در

دعوی خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک او وسیله شخص دیگری تصرف شده است و یا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده ، علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید ، از رفع ید از آن خودداری می ورزد . ید از جمله موضوعاتی است که از نظر فقه اسلامی موجب ضمان است . نهاد حقوقی غصب از فقه به حقوق ایران راه یافته است . دعوی خلع ید از مهمترین و شایع ترین دعاوی مربوط به مالکیت است و با توجه به قانون هر گاه شخصی بدون داشتن سمت و اجازه مالک و بدون دلیل قانونی بر ادامه استیلا خود بر ملک غیر ادامه دهد دادگاه حکم به خلع ید نامبرده میدهد توجه داشته باشید دعاوی رفع تصرف و تخلیه  حقوقی نیز  وجود دارد  که تفاوت کمی با این عنوان داشته و از نظر نتیجه با دعوی خلع ید اثر یکسان که همانا  تخلیه  و رفع ید غاصب میباشد را در بر دارد.

ارکان دعوی خلع ید

غیر منقول بودن موضوع دعوی

استیلاء و وضع ید مدعی علیه

غیر  قانونی بودن تصرف خوانده دعوی

مالکیت خواهان پرونده

نحوه طرح دعوی خلع ید چگونه است؟

هر دعواي حقوقي که در دادگستری مطرح مي‌شود، داراي شرايط و رکن های جداگانه‌اي می باشدپس رسيدگي به هر دعوا وابسته به حقیقتی است که ارکان و شرايط تشکيل‌دهنده آن دعوا و نیازمند تقديم دادخواست مطابق مقررات قانوني است و ماده ۲ قانون آيين دادرسي مدني تایید کننده اين مدعاست.

پس زماني که خواهان دادخواستي به خواسته خلع يد به دادگاه تقديم مي‌نمايد، شرايط و ارکان تشکيل‌دهنده اين دعوا اثبات مالکيت ، تصرف غاصبانه و يا در حکم غاصبانه خوانده دعواست. در اين شرايط خواهان بايد دلايل مالکيت خود را به دادگاه تقديم کند تا دادگاه پس از رسيدگي به دلايل مالکيت و احراز ساير شرايط دعوا در ماهيت موضوع حکم صادر نمايد.

همچنان که معروف است، رسيدگي به دعواي خلع يد فرع بر اثبات مالکيت است. حال در صورتي که اصل مالکيت خواهان محل نزاع واقع شده و دلايل و مدارک کافي براي اثبات مالکيت خود نداشته و مطالب و اظهارات وي حاکي از نوعي ادعاي مالکيت باشد که احراز آن نیازمند به رسيدگي مستقل به اين ادعاست، در اينجا دعواي خلع يد خواهان به‌تنهايي قابليت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آيين دادرسي مدني قابل رد مي‌باشد؛ چراکه خواهان ادعايي مطرح کرده که در رديف خواسته نيامده است

دعوی خلع ید از املاک مشاعی

تعریف ملک مشاعی واضه است ملکی که بین چند نفر  بصورت شریک مالک و یا حق استفاده را داشته باشند و حصه هر کدام از مالکین بصورت مشاعی باشد که  تقسیم نشده باشد و سند تفکیکی اخذ نگردیده باشد حال در خصوص خلع ید در این گونه از املاک بین افراد جامعه غیر حقوقی اختلاف نظر است و متصرف که بدون اذن دیگر مالکین ملک را در تصرف دارد با این عنوان که مالک است و قصد استیلا و استفاده از ملک خود را دارد به تصرفات خود ادامه میده.

در مورد امکان طرح اين دعوا از طرف شريک مشاعي عليه شريک ديگر يا شخص ثالث، تقريباً مواد قانوني صريح بوده و اختلاف نظر خاصي مشاهده نمي‌شود. ماده ۴۳ قانون آيين دادرسي مدني اقرار می دارد در مواردي که حکم خلع يد عليه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتي از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع يد مي‌شود؛ ولي تصرف محکوم له در ملک خلع يد شده مشمول مقررات املاک مشاعي است.

منظور از قسمت اخير اين ماده در مورد مقررات املاک مشاعي عمدتاً مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدني است که تصرف هر شريک در ملک مشاع را منوط به اذن ساير شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است. بنابراين محکوم‌له در دعواي خلع يد در مـلک مشاع هنگامي مي‌تواند تقاضاي تحويل ملک متنازع‌فيه را به خود نمايد که از ساير شرکا اذن داشته باشد.

نکات کاربردی در دعوی خلع ید

اگر ملک سند ندارد توسط کسی تصرف شد چه باید کرد

اگر واقعا  ملکی که شما داشته اید و شخص غیر یا احدی از اقوام شما آن را تصرف کرده باشد اما مدرکي براي اثبات آن نداشته باشید و طرف مقابل هم  مدرکی مبنی بر مالکیت ( همان سند که قبلا ذکر شد ) نداشته باشد و شما واقعا مالک آن هستید و طرف مقابل ادعاي مالکيت شما قبول نداشته باشد و یا ملک ورثهای باشد و لی مدرک مالکیت اخذ نشده و یا هنوز سند برای ملک اخذ نگردیده است اينجا بايد ابتدا به دادگاه مراجعه و  دادخواست دعواي اثبات مالکيت مطرح نمايد

که پس از دادخواست اثبات مالکیت و محکومیت غاصب با  حکمی که دادگاه مبنی بر اثبات مالکيت صادر کرده البته پس از قطعی شدن رای باید دعواي خلع يد مطرح نمايد  و اگر غیر از این موارد باشد دادخواست شما بی مورد بوده و از طرف دادگاه رد خواهد شد

صلاحیت دادگاه  نسبت دعوی خلع  ید

مطابق با ماده۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ،ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .

نیاز به اظهار نامه برای متصرف است

خیر نیاری به ارسال نیست اما بهتر است برای آگاهی از دفاع خوانده در  دعوی خلع ید ابتدا اضهار نامه ارسال گردد.

تاثیر تامین دلیل و احراز تصرف خوانده  در خلع ید

ابتدا پیشنهاد میگردد که با تامین دلیل تصرفات خوانده را در ملک اثبات نمایید چرا که پس از  ثبت دعوی و در جلسه دادگاه خلع ید احتمال دارد متصرف ملک را به شخص دیگری بدهد و بیان دارد  که خود او متصرف ملک نیست و دادخواست رد گردد.

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی چیست

خلع ید امری حقوقی و تصرف عدوانی امری کیفری است  در تصرف عدوانی شرایطی لازم است که در خلع ید نیاز به این شرایط نیست مانند سبق تصرف مالک عدوانی بودن تصرف و … در مباحث دیگر به این موضوع میپردازیم

مزایای داشتن وکیل در دعوی خلع ید

. استفاده از دانش و تطبیق موضوع و دلایل

. دانش در تاثیر  و کاربر  جعل انکار و تردید نسبت به سند  طرف مقابل

. رفع اصاله دادرسی در دعوی خلع ید و رسیدن به نتیجه مطلوب در زمان کمتر

. عدم نیاز به حضور در دادگاه  و اجرا با داشتن وکیل در خلع ید.