ثبت شرکت

برای راه اندازی یک شرکت در ابتدا نیاز به مدارکی جهت ثبت شرکت می باشد که این مدارک شامل مدارک شناسایی اعضا، گواهی عدم سوء پیشینه مدیران و مجوز های لازم دیگر میباشد و هزینه ثبت شرکت عموما از سه بخش تشکیل میشود که شامل: هزینه ی حق الدرج در اداره ثبت و هزینه روز نامه رسمی و روز نامه کثیرالانتشار و هزینه حق الوکاله وکیل دادگستری جهت امور ثبتی شرکت میباشد.