ثبت بین المللی برند

طبق کنوانسیون پاریس صاحب علامت تجاری ( شخص حقیقی یا حقوقی ) می تواند تعدادی تقاضانامه برای ثبت علامت خود در ادارات کشور های مختلف به زبان های گوناگون و با هزینه های متفاوت تودیع نماید .

برای سهولت ثبت برند بین المللی تعدادی از کشور های عضو کنوانسیون پاریس ، سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علامت تجاری تصویب کردند.

ایران از سال ۸۲ به سیستم مادريد ملحق شده است . بنابراین فرد متقاضی با ثبت برند ند ابتدا در کشور مبدا می تواند علامت تجاری خود را در سیستم مادرید به ثبت برساند . و تنها با یک اظهارنامه در صورت تمایل می تواند علامت تجاری خود را در ۸۶ کشور عضو سیستم مادرید به ثبت برساند.