تنظیم قرارداد مشارکت

تعریف قرارداد مشارکت

مشارکت مدنی یا مشارکت در ساخت عقدی است که بین یک یا چند نفر مالک و یا یک یا چند نفر مجری یا سازنده که سرمایه گذاری مشترکی را برای احداث ساختمانی با کیفیات و مشخصات معینه آغاز میکنند و سرمایه ملک زمین و سرمایه مجری هزینه های ساخت توام باهم میگردند.

اصولا در قراردادها وقتی سازنده برای ساخت پروژه به مالک تعهد می دهد تک تک موارد توافق شده را به کار میگیرد.

مدت اجرای قرارداد باید به طور دقیق مشخص شود و ضمنا بحث سهم الشرکه یا همان سهم طرفین به صورت دقیق لحاظ گردد و مهم ترین دغدغه ای که سازندگان در ساخت و ساز مشارکتی دارند عمل مالک به تعهدات مربوط به انتقال سند است.

قرارداد مشارکت مدنی از جمله قرارداد های پرکاربرد در حوزه ارستارتاپ ها و کسب و کار میباشد. به گونه ای که مناسب تمامی افراد با نیاز های مختلف است.

نکات مهم در قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟

به عنوان مثال در صورتی که یک سرمایه گذاری قصد هم افزایی و جذب سرمایه بیشتر داشته باشد و یا یک استارتاپ به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز قصد تولید کالا یا ارائه خدمات را داشته باشد و سایر موارد دیگر میتوان از این قرارداد استفاده نمود.

علت این امر آن است که قرارداد مشارکت به نحوی انعطاف پذیر  است که گستره وسیعی از موضوعات را در خود جای میدهد.

قرارداد مشارکت مدنی

  • در ماده 571 قانون مدنی ذکر شده و به موجب آن مشارکت مدنی با تلفیق سرمایه های اشخاص مختلف اعم از حقوقی و حقیقی صورت میگیرد.

اهداف قرارداد مشارکت مدنی

هدف و غایت نهایی از تنظیم قرارداد مشارکت مدنی انجام یک یا چند کار معین در زمینه فعالیت های تولیدی و بازرگانی و خدماتی در مدت زمان محدود با هدف کسب سود میباشد.

بدین منظور شرکا بایستی سرمایه ای در کنار هم قرار دهند که این سرمایه یا آورده هر یک از شرکا ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. بایستی سرمایه غیر نقدی برآورد و ارزشیابی شود.

به جهت گستره وسیع مشارکت مدنی این قرارداد نسبت به مباحث مختلف تنظیم میشود که این موارد شامل صادرات کالا ، بخش خدمات ، بازرگانی داخلی ، تولید و فروش محصول ، واردات کالا به قصد فروش ، احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی و مواد اولیه و ابزار کار علی الخصوص صنعت است.

شاخص های قرارداد مشارکت

از جمله خصیصه مهم این قرارداد که در واقع وجه تمایز آن با قرارداد مضاربه است شیده تامین سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی است. در قرارداد مشارکت مدنی سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی با مشارکت شرکا تامین می شود لکن در عقد مضاربه تامین سرمایه صرفا توسط مالک صورت میگیرد.

شاخص دیگر قرارداد مشارکت مدنی آن است که تمامی شرکا سهم الشرکه نقدی خود را در اختیار شرکت یا موسسه قرار داده و اگر تمام یا بخشی از سهم الشرکه غیر نقدی باضد بایستی با توافق شرکا تقویم شده و ارزش ریالی آن در سرمایه اشتراکی منظور شود.

مهم ترین بندهای قرارداد مشارکت مدنی

ماده 1 – مشخصات طرفین قرارداد مشارکت مدنی

اولین مرحله جهت تنظیم قرارداد مشارکت مدنی احراز هویت طرف قرارداد و ثبت مشخصات طرفین مانند نام و نام خانوادگی / کد ملی / شماره شناسنامه / اقامتگاه / تلفن را باید در قرارداد ذکر نمایند.

بدهی است اگر اختلافی میان شرکا بوجود آید دادگاه اقامتگاه و مشخصات طرفین که در متن قرارداد ذکر شده را ملاک عمل قرار میدهد.

نمونه

آقایان / خانم ها ………………. فرزند………….به شماره شناسنامه…………صادره از………..کدملی……….متولد…………ساکن………..تلفن………..باوکالت/قیومیت/ولایت/وصایت…………فرزند……………به شماره شناسنامه…………………..متولد…………به موجب…………………

ماده 2 – موضوع قرارداد

ضرورت دارد در این بخش موضوع قرارداد به طور دقیق ذکر شود.

ماده3 – آورده های متعاملین

در این بخش باید میزان دقیق سرمایه و آورده هریک از طرفین قرارداد مشارکت مدنی درج شود.

1-3 آورده طرف اول عبارت است از……….قطعه زمین به مساحت شش دانگ………متر مربع دارای پلاک ثبتی شماره………فرعی از……….اصلی قطعه……….واقع در بخش…………حوزه ثبتی……….. که سند مالکیت به شماره سریال……….درصفحه……….دفتر……..به نام……….صادرو طبق سند رهنی شماره…….دفتر اسناد رسمی…………مورد رهن بانک…………..در تاریخ عقد قرارداد به مبلغ به عدد(…….ریال) و به حروف (………..ریال ) توسط کارشناس رسمی / خبره محلی مورد توافق و تراضی طرفین تقویم شده و گزارش ممضی شده آن پیوست و جز لاینفک این قرارداد است.

2-3آورده طرف دوم عبارتست از آورده نقدی به میزان مجموع هزینه های به شرح ذیل که طرف دوم پرداخت آنرا درطول مدت قرار داد تضمین کرده واین امر مورد پذیرش طرف اول قرار گرفته است.

ماده 4 -تعهدات طرفین

مانند سایر قرار دادها به دلیل ماهیت قرارداد مشارکت مدنی بایستی مواد ی به تعهدات قرارداد طرفین اختصاص یابد.نیز به تفکیک تمام تعهدات متقابل که مورد ترازی قرار گرفته ذکر شود.

در قرارداد مشارکت مدنی باید تمام امور که طرف مقابل باید انجام دهد به صورت فهرستی درج گردد.

به عنوان مثل تعهداتی که در قرار داد مشارکت در ساخت است را میتوان به شرح ذیل درج نمود :

1- تعهد طرف اول:

1-1-بعد از اتمام بنا به شرح قرارداد حاضر،طرف اول قرارداد مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال……………دانگ مشاعی ملک اعم از عرصه واعیان بهنسبت سهم الشرکه طرف دوم به نامبرده اقدام کند.

2-1-طرف اول متعهد است که ضمن دراختیار دادن ملک ، اسناد لازم مربوطه مانند سند مالکیت -وکالتنامه کاری را جهت اجرای طرح ، تنظیم وبه طرف دوم قرار داد تسلیم کند.

3-1-طرف اول در صورت تاخیر در ایفای تعهد مبنی بر تنظیم سند انتقال مکلف است به ازای هر روز تاخیر در ایفای تعهد انتقال مبلغ…ریال به عنوان وجه التزام عدم ایفای تعهد به طرف دوم بپردازدوپرداخت وجه التزام فوق مسقط حق طرف دوم نبوده و رافع مسئولیت انتقال از طرف اول نیز نخواهد بود .

2-تعهدات طرف دوم :

2-1-چنانچه اجرای طرح مورد توافق در زمان مقرر به شرح ماده 5 تکمیل نگرددطرف دوم میبایست به ازای هر روز تاخیر در ایفای تعهد روزانه به مبلغ …..ریال بعنوان خسارت دیر کرد تکمیل بنا به طرف مقابل بپر دازد .

2-2- طرف دوم قرار داد مکلف به بیمه نمودن کارگر وکارکنان در قبال حوادث کارگاهی خواهد بود.

ماده 5 – مدت قرار داد

نکته مهم دیگر، ذکر دقیق تاریخ شروع وپایان قرارداد است .

که میتوان به صورت ذیل درج نمود:

مدت زمان شروع طرح واجرای آن از تاریخ ( حروف) لغایت تاریخ (حروف) میباشد.

ماده 6- پیش بینی وقوع شرایط فورس ماژور

در قرار داد مشارکت مدنی احتمال دارد که موضوع قرار داد مواجه با مانع شود که به علت خارج از اختیار بودن هر یک از طرفین عاجز از عمل به تعهداتش شود. پس باید در قرار داد بخشی پیش بینی شود و درچنین مواقعی راهکارههایی وجود داشته باشد .

ماده 7 – فسخ قرارداد

گاهی به دلایلی قرارداد از طریق فسخ منحل میگردد.دراین خصوص باید در قرار داد ماده ای گنجانده شود وموارد فسخ ونحوه اطلاع رسانی آن به طرف مقابل قید گردد.

تنظیم قرارداد مشارکت مدنی مورد نظرتان را به تیم حقوقی سپنتای عدالت علوی بسپارید!

باتوجه به مطالب فوق درصورتی که ابهامی دارید یا نمیدانید قرار داد مشارکت را چگونه تنظیم کنید ، میتوانید با ثبت درخواست تنظیم قرار داد ، قراردادی متناسب با نیازهایتان دریافت نمایید .

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع و مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید