تنظیم قرارداد مشارکت

مشارکت مدنی یا مشارکت در ساخت عقدی است که بین یک یا چند نفر مالک و یا یک یا چند نفر مجری یا سازنده که سرمایه گزاری مشترکی را برای احداث ساختمانی با کیفیات و مشخصات معینه آغاز میکنند و سرمایه مالک زمین و سرمایه مجری هزینه های ساخت توام باهم میگردند.

اصولا در قرار داد ها وقتی سازنده برای ساخت پروژه به مالک تعهد میدهند تک تک موارد توافق شده را به کار گیرد.

نکته بسیار مهم آن است که مدت اجرای قرار داد باید به طور دقیق مشخص شود و ضمنا بحث سهم الشرکه یا همان سهم طرفین به صورت دقیق لحاظ گردد و مهم ترین دغدغه ای که سازندگان در ساخت و ساز مشارکتی دارند عمل مالک به تعهدات مربوط به انتقال سند است.