تشکیل پرونده مالیاتی

هر شخصیت حقوقی ( شرکت ) و حقیقی باید پس از تأسیس و شروع فعالیت در حوزه مالیاتی ، تشکیل پرونده دارایی دهد . طبق مقررات مربوطه ، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه می باشد و در واقع تشکیل پرونده دارایی به معنای آن است که شخص یا نماینده شرکت به اداره مالیات اعلام نماید که چنین شرکتی تاسیس شده یا اینجانب شروع به فعالیت بدون شرکت نموده ام . و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی می شود . جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مربوط به شرکت ها مراجعه نمایند .