ایراد و ضرب و جرح

ضرب و جرح:

جرم ضرب و جرح از زمان های گذشته در بین جوامع بشری وجود داشته و علت بروز آن عواملی مانند: فقر فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و همچنین خصوصیات فردی ، محیطی ، قومی میباشد و اثار زیان بار آن متوجه فرد و هم جامعه خواهد شد.

 

تعریف ضرب و جرح:

در لغت به معنی زدن است و از نظر جزایی معنای ایراد هرگونه صدمه مستقیم و یا غیر مستقیم به بدن انسان که موجب سرخی ، برآمدگی و یا کبودی میگردد میباشد.

 

اقسام جرح:

از نظر فقهی جرح بر اساس شدت و ضعف جراحات وارده با اقسام ذیل تقسیم میشود:

الف) حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود یکصدم دیه کامل.

ب) دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ، دو صدم دیه کامل.

پ) متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لیکن به پوست نازک روی استخوان نرسد ، سه صدم دیه کامل.

ت) سمحاق: جراحتی که به پوست نازک استخوان برسد ، چهار صدم دیه کامل.

ث) موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند ، پنج صدم دیه کامل.

ج) هاشمه: جراحتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را ایجاد نکند ، ده صدم دیه مامل.

چ)منقله:  جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباش ، پانزده صدم دیه کامل.

ح) مامومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد ، یک سوم دیه کامل.

خ) دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند علاوه بر دیه مامومه ، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز میباشد.

 

جرم ضرب و جرح عمدی: از جمله جرایمی است که علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که در قانون مجازات اسلامی از مواد 386 الی 416 به آن پرداخته است هرگونه خسارت بدنی به دیگران وارد شود موجب ضمان شود و طبق قانون با اجرای قصاص یا پرداخت دیه باید جبران شود. جرم ضرب و جرح عمدی دارای صور مختلف میباشد که به ترتیب زیر تقسیم بندی و مورد برسی قرار خواهیم داد.

الف) صدمات بدنی عمدی مستلزم قصاص عضو

ب) صدمات بدنی عمدی مستلزم حبس تعزیزی

ج) صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعی و در گیری

 

ضرب و جرح غیر عمدی: در صورتی ضرب و جرح غیر عمدی حادث شده باشد قصاص موضوعیت نداشته و بدون سوء نیت و قصد سوء عمل ارتکابی را انجام داده است.