الزام به ایفای تعهد

الزام به ایفای تعهد : در تمامی قراردادهای ملکی اعم از خرید و فروش اجاره پیش فروش و همچنین مشارکت در ساخت دو طرف اقدام به انعقاد قرارداد مینمایند ملتزم به ایفای تعهداتی در مقابل یکدیگر میگردند که به این نوع تعهدات ، تعهدات قراردادی گفته می شود و طرفین اغلب ضمانت عدم اجرای این تعهدات را در قرارداد پیش بینی و مشخص می نمایند که میتوان به ازای زمان معین پرداخت وجه نقد یا مال دیگر با انجام عملی باشد.

هرگاه یکی از طرفین از انجام این تعهدات که موعد ان سر رسیده است استنکاف ورزد طرف مقابل میتواند الزام طرف دیگر به انجام تعهد را از دادگاه درخواست نماید.

دعوی الزام به انجام تعهد یک عنوان کلی است و شامل هرگونه تعهد قراردادی است و طیف وسیعی از تعهدات را در بر میگیرد.

درباره الزام به اخذ پایان کار بیشتر بدانید

اصطلاحات

 • تعهد در اصطلاح رابطه با وضع حقوقی است که موجب آن شخص متعهد به سببی از اسباب ملزم به انجام فعل یا ترک فعل معین میگردد.

اسباب ایجاد تعهد : عقد / شبه عقد / جرم / شبه جرم / قانون

 • بدهکار یا مدیون : شخصی که در برابر دیگری الزام به ایفای تعهد شده است
 • دائن یا طلبکار : کسی که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است
 • متعهد : در این دعوی کسی که تعهدی را بر عهده گرفته و دادخواست بایستی به طرف ایشان به عنوان خوانده اقامه شود.
 • متعهدله : کسانی که از این تعهدات سود میبرند که به عنوان خواهان بایستی دادخواست را تقدیم کند.

الزام به ایفای تعهد در قانون

 • ماده 330 قانون مدنی : عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
 • ماده 335 قانون مدنی : متعارف بودن آمری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر عقد است.

در صورت عدم انجام تعهد اگر تعهد از نوعی باشد که قائم به شخص متعهد نباشد و هر شخص دیگری بتواند آن را انجام دهد متعهد له میتواند با توجه به :

 • ماده 333 قانون مدنی : پس از اجازه دادگاه خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را از متعهد مستنکف مطالبه نماید.

ماده فوق چنین اشعار یافته است که در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید ولی اگر موضوع تعهد قائم به شخص باشد و کسی غیر از متعهد قادر به انجام آن باشد متعهد له در صورت الزام و استنکاف مجدد متعهدله میتواند قرارداد را فسخ نماید.

اگر انجام تعهد مقید ب زمان خاصی بوده و انجام این تعهد بعد از زمان مقرر دیگر منفعتی برای متعهد له نداشته باشد متعهد له باید تنها خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه نماید.

 • ماده 364 قانون مدنی : تعهدات بوسیله یکی از طریق وفا به عهد / اقاله / ابراء / تبدیل تعهد / تهاتر / مالکیت ما فی الذمه ساقط می شود.

انواع دعوی الزام به ایفا تعهد

 • مالی : اگر در ازای انجام تعهدی که از دادگاه خواسته می شود مالی عاید متعهد له گردد و متناسب با آن باید خواسته دعوی تقویم و هزینه دادرسی پرداخت گردد.
 • غیر مالی : در غیر اینصورت بالا ، دعوی غیر مالی میباشد خواسته احتیاجی به تقدیم نداشته و هزینه دعاوی غیر مالی پرداخت میگردد.

نحوه ی دعوی الزام به انجام تعهد

 

نکته

در تعهداتی که زمان انجام آن تعینن نشده یکی از شرایط برای دادخواست الزام به ایفای تعهد آ است که کسی که تعهد به نفع شده الزام به ایفای تعهد را از متعهد مطالبه نماید.

هر چند تقدیم دادخواست الزام نوعی مطالبه است اما به احتیاط نزدیک تر اآن است که ای کار قبلا به وسیلع اظهارنامه رسمی انجام شود.

اسبابی وجود دارد که موجب از بین رفتن تعهد می شود و به این دلیل ای دعوا بی وجه می شود. از جمله ای موارد میتوان به ابراء / تبدیل تعهد / تهاتر اشاره نمود.

ممکن است به خاطر عدم انجام تعهدات از سوی متعهد خسارت هایی به ذی نفع وارد شود در این صورت او حق دارد ضمن تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهد و یا به صورت مستقل جبران خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده به او وارد شده است بخواهد.

در اینصورت دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی ضمن رعایت قانون یا جلب نظر کارشناس تعیین کرده و ضمن رعایت قانون با جلب نظر کارشناس تعیین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به طور مستقل و جداگانه خوانده را به پرداخت خسارت ملزم مینماید در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت میان دو طرف منعقد شده باشد برابر آن رفتار خواهد شد.

در غیر اینصورت با توجه به نوع و ماهیت تعهد نحوه جبران خسارت تعیین می شود.

در صورتیکه در قرارداد مبلغی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد تعیین شده باشد در اینکه متعهد له میتواند به صورت همزمان اجرای تعهد و نیز خسارت عدم اجرای تعهد را مطالبه کند بین قضات محترم اختلاف نظر است.

البته امکان مطالبه نمودن همزمان اجرای تعهد اصلی و خسارت تاخیر در اجرای تعهد وجود دارد.

در دعوی الزام به ایفای تعهد اگر تعهد مرتبط با املاک باشد در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می شود. پس از قطعیت رای اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود تا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند اقتضای لزوم قراردادها این است که کسی که تعهد به نفع او شده بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار نماید.

در نهایت اگر اجبار تعهد ممکن نشد متعهدله میتواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را مطالبه نماید.

در صورتی که اجرای تعهد برای او مقدور نبود میتواند از طریق نفر سومی تعهد را انجام دهد.

در صورتیکه تعهد از طریق نفر سوم هم امکان پذیر نباشد کسی که تعهد به نفع او شده میتواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع و مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید