الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار : الزام به اخذ پایان کار جزو امور لاینفک هر پروژه برای انتقال رسمی است که باید متعهد ( سازنده یا مالک ) برحسب التزام انجام دهد معمولا گرفتن پایان کار با سازنده میباشد . الزام به اخذ پایان کار هر ساختمان مستلزم بر ارائه مدارک و استحکام بنا و تائیدیه هائی است که توسط کارشناسان و مهندسین ناظر از طریق مستقیم و نظارت بر ساخت یا آزمایشات و کارشناسی های عینی است که از محل بعمل می آید . توقیف بودن ملک مانع اخذ پایان کار نمی باشد ، ولیکن ممکن است مانع صدور سند باشد .