الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار جزو امور لاینفک هر پروژه برای انتقال رسمی است که باید سازنده یا مالک بر حسب التزام انجام دهد که معمولا گرفتن پایان کار با سازنده می باشد.

الزام به اخذ پایان کار هر ساختمان مستلزم بر ارائه مدارک و استحکام بنا و تاییدیه هایی است که توسط کارشناسان و مهندسین مستقیم و نظارت بر ساخت یا آزمایشات و کارشناسی های عینی محل میباشد.

توقیف بودن ملک مانع اخذ پایان کار نمیباشد ولی ممکن است مانع صدور سند باشد

گواهی پایان کار سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی او توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به سهرداری صادر می شود و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرسازی را تایید میکند.

اخذ پایان کار بوسیله مالک رسمی ملک انجام می شود

چنانچه ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت بنا شده باشد معمولا سازنده با وکالت نامه کاری که از مالک میگیرد تعهد به اخذ گواهی پایان کار میدهد.

درباره نکات مهم قرارداد مشارکت ساخت بیشتر بدانید

در مواردی که ملک فروخته شده و یا ملک موضوع مشارکت در ساخت فاقد پایان کار باشد شخص ذینفع میتواند دعوی الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند. البته در مواردی ممکن است شهرداری به دلایل غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع کند در چنین حالتی شخص ذینفع میتواند الزام شهرداری نسبت به صدور پایان کار را از دادگاه بخواهد.

طرفین دعوی فوق 

  • خواهان : کسی است که از صدور پایان کار نفع می برد مانند شخصی که ملک نوساز فاقد پایان کار خریداری کرده و یا ملکی اعتبار گواهی پایان کار آن به پایان رسیده خریده است.
  • خوانده : کسی که اخذ گواهی پایان کار قنونا و یا طبق قرارداد بر عهده اوست و از انجام این تعهد امتناع مینماید. این شخص میتواند مالک / فروشنده/پیش فروشنده ملک/ یا سازنده ملک باشد.

نکته

  • در صورتی که متعهد اخذ پایان کار شخصی غیر از مالک باشد علاوه بر متعهد مالک رسمی ملک را نیز باید جزو خواندگان قراردهیم.
  • در مواردی که موضوع دادخواست الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است خوانده دعوا شهرداری است.
  • دعاوی املاک باید در دادگاه مطرح شود که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده است.
  • پس از قطعیت حکم خواهان میتواند با درخواستی تقاضای اجرای رای صادره را بنماید و بعد از صدور اجراییه به محکوم علیه ابلاغ و فرصتی 10 روزه به او داده میشود تا گواهی پایان کار را بگیرد.
  • در صورت عدم تبعیت محکوم علیه از حکم صادره خواهان میتواند با مجوز قضایی و با هزینه خود اخذ پایان کار بگیرد و هزینه های پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه نماید که نیازی به طرح دعوی جداگانه نیست و میتوان مبلغ پرداختی را بر مبنای رای و اجراییه صادره از محکوم علیه مطالبه نمود.
  • اگر هم امکان اخذ پایان کار توسط ذی نفع فراهم نشود میتواند قرارداد خود را با تعهد اخذ پایان کار فسخ نماید.
  • کسی که مالک رسمی ملک است محکوم به اخذ پایان کار میباشد و کسی که در قرارداد متعهد به اخذ پایان کار شده است صرفا به پرداخت خسارت ضرر و زیان تاخیر انجام تعهد ملزم خواهدشد.
  • اخذ پایان کار مقدمه ای برای گرفتن صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی است و تا زمانی که پایان کار صادر نشود امکان اجرای این امور نیست به علت اینکه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و همچنین صورت مجلس تفکیکی با یکدیگر مرتبط هستند همه را میتوان در یک دادخواست مطرح نمود.

دانستنی های حقوقی و پرسش و پاسخ سریع و مستقیم در اینستاگرام ما

پاسخ دهید