اعمال ماده 477

در صورتی که ئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده تا در شعب خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص میابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

جهات و موارد اعاده دادرسی:

به استناد ماده 426 ق آیین دادرسی دادگاه های انقلاب و امور مدنی به جهات ذیل میتوتن اعاده دادرسی شود:

1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد

2- حکم به میزان بیشر از خواسته صادر شده باشد.

3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مقایرت باشد

5- طرف مقابل درخواست کننده تعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است

6- حکم دادگاه مستند و اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن ثابت شود.

7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جزیان دادرسی در اختیار متقاضی نبوده باشد