اعاده دادرسی

اعاده ی دادرسی حقوقی:

 اعاده ی دادرسی حقوقی یکی از طریق فوق العاده شکایت از آراء دادگاهها می باشد که ویژه احکام است. اعاده دادرسی، رسیدگی دوباره دعوا نزد همان مرجی که حکم را صادر کرده است امکان پذیر میکند. در واقع اعاده دادرسی موجب میشود که دادرسی ای که منجر به صدور حکم قطعی شده، با درخواست محکوم علیه که در فرایند دادرسی گذاشته است، در همان مرجعی که رای را صادر کرده است امکان پذیر بشود و حکم به لحاظ ماهیتی دوباره مورد برسی آن مرجع قرار بگیرد.

درخواست اعاده دادرسی مانند فرجام خواهی، تجدید نظر خواهی و واخواهی باید توسط محکوم علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی و علیه محکوم له این حکم درخواست شود. اعاده دادرسی را میتوان به دو نوع اعاده دادرسی اصلی و طاری تقسیم نمود.

انواع اعاده دادرسی عبارتند از :

1- اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آنرا درخواست کند مطابق ماده  432 بند الف قانون آئین دادرسی مدنی اعاده دادرسی اصلی محسوب میشود لذا باید ضمن داد خواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود.

2- اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح میشود این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.

جهات اعاده دادرسی عبارتند از : 

1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

2-  حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد

3- وجود تضاد در مقابل یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد

4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا یا اصحاب آن که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد است.