اسید پاشی

اسید پاشی یک از انواع شدید خشونت بوده که بیشتر علیه زنان صورت گرفته است اسید پاشی حمله ای است که به قصد قتل بلکه معمولا برای انتقام و نابودی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام میشود برای ترمیم محل اسید پاشی باید شخص آسیب دیده از مواد پروتین زیاد استفاده کند و اسید ماده ای است که قرن ها از شناخت آن میگزرد.

آیا در جرم اسید پاشی مدعی العموم (دادستان) هم میتوانند ورود کند؟
جرم اسید پاشی یکی از شدیدترین جرایم به حساب می آید. چرا که هم باعث آسیب های شدید و دائمی جسمی بر مجنی علیه است و هم باعث وحشت و ناامنی در جامعه شده است و میتواند از جمله جرایمی باشد که علیه فرد و اجتماع اقدام شده است.

اسید پاشی جرمی است که غیرقابل گذشت میباشد و مدعی العموم به نمایندگی از تمام جامعه وظیفه دارد که با او برخورد قطعی داشته باشد.

مجازات اسید پاشی چیست؟
اولین قانونی که به عنوان مجازات برای اسید پاشی تصویب شده مربوط به سال ۱۳۳۷ میباشد. که در آن زمان برای اسیدپاش از ۲ تا ۷ سال زندان پیش بینی کرده بودند.

پس از اینکه قانون مجازات اسلامی تصویب شد اسیدپاش پس از ارتکاب جرم به پرداخت دیه و ارش جزایی به مجنی علیه محکوم شده و از باب جنبه عمومی هم حداکثر به مدت ۵ سال را در زندان میگذراند.

اما این مجازات تعیین شده برای چنین جرمی خیلی کم و ناچیز بود. وقتی که شخصی روی شخص دیگر اسید میپاشد و باعث به وجود آمدن آسیبهای جسمانی و دائمی بر وی می شود و وی را از حضور در اجتماع محروم میکند در واقع باعث مرگ اجتماعی مجنی علیه شده است.

قصاص کردن در این جرم امکانپذیر نمیباشد؛ چراکه در قصاص باید به طور دقیق با همان میزانی که به مجنی علیه آسیب داده شده است به جانی آسیب داده شود که این عمل باعث میشود قصاص غیر ممکن شود.

در این جرم عمدی قصاص به دیه تبدیل میشود. و به این دلیل که اسیدپاشی مجازات قصاص ندارد باعث نمیشود که مجرم از ارتکاب به جرم برحذر شود و از ترس و بیم مجازات به سمت این جرم نروند.

در سال ۱۳۹۲ اگر اسیدپاشی روی شخصی منجر به قتل طرف مقابل شود مجازات آن قصاص نفس است و اگر اولیای دم آن را عفو کنند یا قصاص را به دیه تبدیل کنند باز هم چون این عمل او موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شده از نظر جنبه عمومی جرم محسوب میشود؛ با استفاده از ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به مدت ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری به همراه دارد.

مجازات معاونت در جرم اسیدپاشی
در صورتیکه مجازات قانونی مرتکب سلب حیات باشد به حبس تعزیری درجه دو
در صورتیکه مجازات قانونی مرتکب قصاص عضو شود حبس تعزیری درجه سه
در صورتیکه مجازات مرتکب قصاص نباشد و یا به هر علت قصاص نفس و یا عضو اجرا نشود به یک درجه پایینتر از مجازات تعزیری محکوم میشود.
مجازات تهدید به اسیدپاشی
حکم تهدید به اسیدپاشی با توجه به ماده ۶۶۹ ق.م.ا برابر با توجه به متن این قانون تا ۷۴ ضربه شلاق و یا از ۲ماه تا ۲ سال حبس خواهد داشت. البته باید به این نکته توجه کنیم که تهدید باید اثبات شده باشد و تهدیدهایی که شفاها انجام میشود به دو شاهد نیاز دارند. همچنین برای اثبات آن میتوان از پیامک ها استفاده کرد.

نحوه شکایت از تهدید به اسیدپاشی
برای شکایت از تهدید به اسیدپاشی باید با نوشتن یک دادخواست و تنظیم شکایت تهدید و تحویل آن به دادسرایی که جرم در آن محل اتفاق افتاده است. بعد از بررسی و تحقیقات مقدماتی دادستان کیفر خواست را صادر میکند و به دادگاه ارسال میکند.

تهدید از جرایم قابل گذشت میباشد؛ پس وقتی شاکی آن را ببخشد در هر مرحله از شکایت که باشد پرونده مختومه میگردد.

برای شکایت تهدید به اسیدپاشی دو شاهد لازم است و اگر شاهد یا شاهدان در دادگاه حضور پیدا نکنند شاکی میتواند از بازپرس یا دادیار رسیدگی کننده پرونده تقاضای تحقیق از شاهدان در محل وقوع جرم را نماید.