ازدواج مجدد

ازدواج مجدد یک شخص پس از ازدواج اول میباشد و ازدواج مجدد برای افراد طلاق گرفته یا بیوه از نظر سلامتی روحی و جسمی مفید است. با توجه به این که قانون حمایت خانواده جدید و قانون مدنی در خصوص شرایط گرفتن زن دوم مردان اشاره ای نکرده است و هنوز مقررات مربوط به ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 پا برجاست و قانون حاکم است.

بنابراین شرایط گرفتن زن دوم در ماده 16 این قانون آمده است :

مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر :

1- رضایت همسر اول

2-عدم قدرت همسر داری به ایفای وظایف زناشویی

3- عدم تمکین زن از شوهر

4- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج

5- محکومیت زن به حکم قطعیی

6- ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر

7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

8- عقیم بودن زن

9- غایب یا مفقود الاثر شدن زن