اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل یکی از همان حقوق ویژه ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است و زن‌وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع بر شمرده شده است. حال اگر در طول زندگی مشترک و در خانه همسر هود زن کاری بجز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت المثل گفته میشود.