آدم ربایی

در حقوق کیفری ، جابجایی غیر قانونی و باز داشت کردن یک فرد خلاف خواسته اش ، تعریف شده است.

در تعریف پلیسی: آدم ربایی ، انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر ، با استفاده از زور ، تهدید یا فریفتن را آدم ربایی میگویند.

بنابراین، آدم ربایی یک جرم مرکب است.

همچنین میتوان آنرا به حبس دروغین تعبیر کرد، که هر دو جرائم جداگانه ای هستند که به صورت هم زمان به همان جرم آدم ربایی مربوط میشود.

تجاوز/آدم ربایی معمولا، و نه لزوما به وسیله زور یا ترس انجام می شود. به این معنا، مجرم ممکن است از یک سلاح استفاده کند تا قربانی را وارد وسیله نقلیه بکند، اما اگر حتی قربانی به دلخواه  خود سوار خودرو شود، به عنوان مثال، تصور کند که این یک تاکسی است، آدم ربایی محسوب می شود.

آدم ربایی ممکن است به منظور در خواست پول در قبال ازادی قربانی یا مقاصد غیر قانونی انجام گیرد. آدم ربایی میتواند با آسیب های جسمی همراه باشد که باعث افزایش جرم آدم ربایی می شود.

پاسخ دهید